Scotlands History

Eachdraidh na h-Alba

You don't have the latest version of Adobe Flash Player.

Why not download and install the latest version now?

Download the latest flash player

Tagh Eachdraidh Alba.

Tagh na Cruithnich. Tagh Bhèanas Arcaibh. Tagh innleachd an telebhisein. Tagh lorg penisilioin agus cleachdadh an-fhaireachdaidhean. Tagh Doilidh a’ Chaora agus brògan banana Billy Connolly. Tagh Tam O’ Shanter, ‘Trainspotting’ agus Eilean an Ionmhais ran leughadh. Tagh daoine mòra Soillseachadh na h-Alba. Tagh einnsean smùide Sheumais Watt agus muilnean diut Dhùn Deagh. Tagh ionnsaigh a thoirt air Caisteal Shruighlea. Tagh Màiri Banrigh na h-Alba, Somhairle, Ualas agus Brus. Tagh crannagan. Tagh Bhòtaichean do Mhnathan, Iseabail à Fiobha agus Kay NicMhathain. Tagh Fir-tàileisg Leòdhais.

Tagh àm-ri-teachd na h-Alba.

Dealbh dhen dotair Iain Readha

Na h-Albannaich agus Canada

Faigh a-mach mu na sgeulachdan agus doigh beatha a bh'aig Albannaich a chaidh a Chanada.

Photo of a young girl holding the Australian flag and smiling

Na h-Albannaich agus Astràilia

’S e amas an stòrais ùir seo sgeul nan Albannach an Astràilia innse. ’S i sgeul nan ciad Astràilianach agus nan Albannach ’s nan Eòrpach a rinn an dachaigh an Astràilia.